Vira Bismillah


PDF İndir

Türkiye, hem coğrafi açıdan hem de kültürel açıdan merkezi bir konumdadır. Denizlere ulaşma konusunda da Akdeniz ile Karadeniz’e kıyısı bulunmakta, Süveyş kanalı ve Cebelitarık Boğazı yoluyla okyanuslara kolayca erişebilmektedir. Bu özellikleriyle Türkiye stratejik öneme sahiptir; bu konumunu avantaja çevirebilmek için ise denizciliğe önem verilmesi ve denizlerden azami istifade edilmesi gerekmektedir. Denizlerin stratejik önemini kavrayan Barbaros Hayrettin Paşa:

“Denizlere hâkim olan, cihana hâkim olur”

sözüyle dünyada önemli bir konuma sahip olmanın ancak denizlere hakim olmakla mümkün olabildiğini vurgulamıştır. Globalleşen dünyada bunun karşılığı ise denizlerden azami istifade etmek ve bu durumu koruyabilmektir. Ulu Önder Atatürk denizcilikle ilgili olarak, 1 Kasım 1937’de TBMM açılış yılı konuşmasında:

“Arkadaşlar! En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye, endüstrisi, ticareti ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz; denizciliği, Türk’ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız…”

ifadeleriyle coğrafi avantajımızdan istifade etmenin gerekliliğini vurgulayarak denizciliği büyük ülkümüz olarak ortaya koymuştur. Ayrıca 20 Eylül 1924’te Hamidiye Kruvazörü Hatıra Defterine donanmamızın ve donanma personelinin önemine dair şu ifadeleri yazmıştır:

“Hudutlarının mühim ve büyük aksamı deniz olan Türk Devleti’nin Donanması da mühim ve büyük olmak gerektir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti daha müsterih ve emin olacaktır. Mükemmel ve kaadir bir Türk Donanmasına malik olmak gayedir. Bunun ilk azimet noktası, sefain-i harbiye tedarikinden evvel onları muvaffakıyetle sevk ve idareye muktedir kumandanlara, zabitlere, mütehassıslara malikiyettir.”

Bugün ülkemizin, Atatürk’ün denizcilikle ilgili belirlediği hedeflere ulaşmış olduğunu söyleyemeyiz. Denizlerden istifade edebilmek için denizci bir toplum olmalı, “denizciliği Türk’ün büyük ülküsü olarak düşünmeli” ve bu ülküyü başarabilmek için her alanda denizciliği geliştirmeye çalışmalıyız.

İşte bizler; yazınsal alanda denizcilik, deniz gücü, savunma ve deniz güvenliği alanındaki çabaları desteklemek ve bu alanda bilgi ve birikimlerin paylaşılmasına ve faydalı tartışmalara zemin oluşturmak maksadıyla bahriyeenstitusu.org sitesini kurmaya karar verdik.  Hedefimiz, Türkiye’nin Deniz Gücü’nü tüm unsurlarıyla daha ileriye taşıyabilmek adına çalışmalar ortaya koymaktır.

Misyonumuz

Deniz Gücü’nün tüm boyutlarıyla ilgili özgür, bağımsız, tarafsız ve özgün fikirler üretmektir.

Vizyonumuz

Türk Deniz Gücü’ne yön veren bir düşünce platformu olmaktır.

Leave a Comment